Трішки біології
Значення хімії
Шкідлива хімія
Вогонь без сірників!
Експеремент
Використання інформаційних технологій на уроках хімії та біології
         Бурхливий розвиток компютеризованої техніки практично проник в усі сфери суспільства. Сучасна освіта спрямована на розвиток індивідуальності учня в процесі активної пізнавальної діяльності. Головним завданням освіти - це є розвиток творчого, самостійного мислення учнів, формування вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу й оцінки інформації. Для вирішення такого завдання недостатньо тільки підручника, традиційної діяльності вчителя, пов’язаної з керуванням процесом навчання. Аби володіти інформацією, просто необхідно мати доступ до різноманітних джерел. Потрібна така організація діяльності учнів, що формуватиме власний досвід пізнання, вироблятиме життєво важливі компетентності і спонукатиме до активного самостійного набуття нових знань на основі раніше набутих. Нині час диктує необхідність по-новому спрямовувати роботу педагога, стимулювати його зусилля на розвиток в учнів самостійного творчого мислення. Тому вважаю за  необхідне використовувати на уроках хімії та біології нові інформаційні технології.
Річ у тім, що мова не йде про обладнання кабінету хімії та біології необхідною кількістю комп’ютерів. Мова йде про доцільне залучення комп’ютерних технологій у процес здобуття хімічної освіти, про використання таких можливостей нових інформаційних технологій, які сприятимуть реалізації дидактичних цілей і завдань відповідно до вимог освітнього стандарту. Саме у нашому навчальному закладі використовуються мультимедійні засоби для проведення лабораторних і практичних робіт з хімії та біології. Як відомо, що під час проведення практичних робіт необхідна певна кількість хімічних реактивів та посуду. Але через їх дефіцит  за допомогою такої програми ми проводимо роботи в компютеризованій формі.
Для дослідження ми провели практичні роботи з учнями 2-го курсу із застосуванням комп’ютера та без нього. Наприклад: 1) Властивості оцтової кислоти; 2) Експериментальні задачі на розпізнавання органічних речовин; 3) Експериментальні задачі; 4) Експериментально-розрахункові задачі. Результати виконання робіт висвітленні на гістограмі: групи 20 та 21 – виконували практичні роботи без використання комп’ютера та набрали нижчий бал ніж групи 22 – 25, які виконували роботи за допомогою комп’ютера.
Комп’ютер використовується на всіх етапах навчання і виконує при цьомурізні функції: вчителя, приладом пізнання, об’єкту навчання. Не менш важливо те, що нові інформаційні технології навчання дозволяють розв’язувати ряд дидактичних завдань, а саме: вивчення явищ і процесів у мікро- та макросвіті, у складних технічних та біологічних системах на основі використання засобів комп’ютерної графіки та комп’ютерного моделювання ;
подача у зручному для вивчення масштабі часу різних хімічних та фізичних процесів, які реально протікають з дуже великою або дуже малою швидкістю.
         
Засоби нових інформаційних технологій навчання поділяються на апаратні, програмно-методичні та навчально-методичні.
З досвіду роботи використання інформаційно - комп’ютерні технології вносять певні зміни, які стосуються пізнавальних, комунікативних, й особистісних сфер. Сьогодні найбільш реалізованим у практиці є фрагментарне використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі в рамках традиційної моделі навчання для розв’язання окремих дидактичних завдань. В учителів появилася змога поєднувати різноманітні технології навчання з інформаційними. А саме використання нових інформаційних технологій пов’язане з розв’язанням таких типів дидактичних завдань:
використання комп’ютерів для виконання обчислювальних операцій та друкування          текстів;       комп’ютер та навчальні програми використовуються як носії навчальної інформації;  використання комп’ютера на уроці хімії як засобу наочності; комп’ютер може виконувати контролюючу функцію; використання комп’ютерної техніки і телекомунікаційних систем для дослідницької діяльності учнів у позаурочний   час.
         С
учасні медіа-посібники створені на допомогу вчителю хімії і біології у проведенні уроків. На мою думку ці посібники вирішують частину проблем, пов’язаних із матеріальним забезпеченням хімічного кабінету та дають змогу використати матеріал на певному етапі уроку, показати досліди в динаміці, повторити демонстрації, повторно звернутися          до навчального матеріалу.  Програма виводить на екран дисплею навчальну інформацію, ставить запитання для того щоб перевірити ступінь розуміння запропонованої інформації. При неправильній відповіді, комп’ютер або підказує, як знайти вірну відповідь          та      ставить       наступне запитання. Пропоную власний погляд впровадження інформаційних технологій    на      різних        етапах        уроків:


Перевірка домашнього завдання
Вивчення нового матеріалу
Закріплення знань
1. Тестування учнів з теми
1. Перегляд нового матеріалу на електронному носії
1.Створення тестових завдань та їх виконання
2. Створення учнями кросвордів, лабіринтів та розв’язування їх на уроці іншими учнями
2. Перегляд електронної наочності
2.Первинне тестування з теми на електронному носії
3.Презентація матеріалу, опрацьованого самостійно окремими учнями вдома
3.Перегляд мультимедійних презентацій, підготовлених вчителем чи учнями
3.Презентація результатів діяльності (індивідуальної чи групової)            З практичного досвіду відомо, що використання компютерної техніки є досить ефективним інструментом, який стимулює підготовку учнів до кожного уроку й підвищує мотивацію до     навчальної          діяльності.

         Отже, використання у навчальному процесі мультимедійних посібників за умов наявності комп’ютерного забезпечення створює сприятливі умови для розвитку пізнавального інтересу учнів, підвищення якості знань, урізноманітнення і насичення процесу навчання, підвищує мотивацію, допомагає розкрити творчі здібності учнів і вчителів.


Лужні метали
Елементи
ГВ
Правила пожежної безпеки
Випускники Понінківського ліцею 2015-го року.
Різновиди млинчиків!
Понінківський професійний ліцей!
Шановні юнаки та дівчата!
Запрошуємо Вас на навчання до Понінківського професійного ліцею!
Наш ліцей - це вікно у майбутнє, двері до усіх починань.
Якщо Ви бажаєте знайти велику дружню професійну родину - вступайте до нас!